Tjänster för bostadsrättsföreningar

bostadsrättsföreningar

Energideklaration

Nu är det dags igen! Gör en energideklaration med hjälp av PL Ingenjörstekniks Certifierade och kunniga personal.

Spara energi på rätt sätt.

Spara energi på rätt sätt.

Mer än 40 % av den totala energianvändningen går i dag till våra byggnader. För att spara energi och bidra till en bättre miljö och hälsa är det därför viktigt att göra våra hus energieffektivare. För att kunna göra investeringar som spar energi är det viktigt att veta hur mycket energi huset ”läcker”. En annan förutsättning är kunskap inom uppvärmningssystem och byggnadsteknik.

Sedan hösten 2006 gäller lagen om energideklaration i Sverige. Lagen bygger på ett EU-direktiv som syftar till bättre energiprestanda i byggnader. Det innebär bland annat att energianvändning och inomhusmiljö ska redovisas så att uppgifterna finns tillgängliga vid exempelvis en försäljning. Målet är att trygga vår energiförsörjning, skapa möjligheter för en hållbar samhällsutveckling och samtidigt aktivt verka för att mildra negativ påverkan på hälsa och klimat.

 • En deklaration av husets energianvändning nu kallad Energiprestanda
 • Rekommendationer om konkreta och kostnadseffektiva energisparåtgärder
 • Information om utförda besparingsåtgärder sedan förra energideklarationen
 • Inrapportering till Boverket.

För mer information kontakta:
Petter Lidén
Telefon: 070-486 53 54

Ventilationsbesiktning

PL IngenjörsTeknik AB utför energianalyser och ger förslag på effektiviseringsåtgärder när en Ventilationsbesiktning utföres.
Vi har tillgång till en mängd olika mätinstrument som finns på marknaden. Företagets besiktningsman har Riksbehörighet-K, Certifikat nr: 1907.

Ventilationsbesiktning ska göras regelbundet i alla byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen är i allmänhet att förbättra ventilationen och inomhusluften.

OVK är en ventilationsbesiktning som utförs på alla ventilationssystem. Besiktningen utförs med olika intervall beroende på verksamhet i fastigheten och typen av system.

Byggnader Återkommande intervall:
• Daghem, skolor, vårdlokaler o dyl 3 år
• En- och tvåbostadshus FT-, FX-, FTX-vent - *
• Flerbostadshus, kontorsbyggnader FTX-vent 3 år
• Flerbostadshus, kontorsbyggnader FT-vent 3 år
• Flerbostadshus, kontorsbyggnader F-vent 6 år
• Flerbostadshus, kontorsbyggnader FX-vent 6 år
• Flerbostadshus, kontorsbyggnader S-vent 6 år

Förklaring:
• FTX= Från- tilluft med värmeväxlare
• FT = Från- och tillufts
• FX = Frånluft med återvinning
• F = Frånluftsventilation
• S = Självdrag
* endast kontroll vid nybyggnad/nyinstallation.

Fastighetsägare till flerfamiljshus/kontorsbyggnader/skolor m.m är skyldiga att göra en OVK-besiktning och Miljö- och byggnadsförvaltningen ska i sin tur föra ett register över dessa. Kontrollen sker för att säkerhetsställa att ventilationssystemet är rent och byggnadens ventilation är tillräcklig för verksamheten.

Undantag av kontrollen är:
• En– och tvåfamiljshus med S, F-vent.
• Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk mm.
• Industribyggnader
• Hemliga byggnader inom totalförsvaret.

För att utföra en besiktning är det önskvärt med följande underlag från fastighetsägaren:
• Tidigare OVK-protokoll
• Drift- och underhållsinstruktioner
• Ventilationsritningar

Saknas drift- och underhållsinstruktioner eller ventilationsritningar för byggnader med F-, FT-, FTX- ventilation leder det oftast till att byggnaden blir underkänd.  PL IngenjörsTeknik tar vid behov fram drift- och underhållsinstruktioner för era luftbehandlingssystem.

När besiktningen är utförd skrivs ett protokoll över eventuella anmärkningar och ett luftflödesprotokoll upprättas med två original som skickas till fastighetsägaren. Ett original skickas till kommunens stadsbyggnadskontor. Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda eventuella anmärkningar som gjorts vid besiktningen inom vanligen sex månader (dispenser kan fås). Efter dessa åtgärder sker en efterbesiktning.

Radonbesiktning

Vid förhöjt årsmedelvärde utför vi radonbesiktning inklusive offert på saneringsåtgärder för att minska radonhalten i er villa. Vi utför även radonsanering i större fastigheter.

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet Radium faller sönder. Radium finns i mark, byggmaterial och grundvatten och sönderfallet pågår ständigt. Av radon bildas i sin tur radondöttrar som ofta fastnar på dammet i inomhusluften. Det är strålningen från dessa som kan ge höga stråldoser i bostäder.

Gränsvärdet för boendemiljö är ett årsmedelvärde på max 200 Bq/m3. En korrekt mätning ska ske under perioden 1 Oktober till 30 April och pågå under minst 2 månader. Är årsmedelvärdet högre krävs en besiktning som ger underlag för de åtgärder som krävs för att minska värdet till en godkänd nivå. Vi på PL Ingenjörsteknik är specialister på radonbesiktningar och utför även de installationer som krävs för att minska halten till en godkänd nivå.

Nu kan du återigen söka radonbidrag from 1 Juli via Länsstyrelsen. Maxbeloppet som nu betalas ut är 25 000 kr (max 50% av 50 000 kr).

Mätning med spårfilm kan fastighetsägaren själv ombesörja genom att beställa spårfilmsdosor via länken nedan

Länk till beställning av RADONDOSOR för mätning

Fuktbesiktning

PL IngenjörsTeknik AB letar och dokumenterar fukt genom en fuktbesiktning!

PL IngenjörsTeknik AB utför fuktkvotsmätning i betongkonstruktioner och trämaterial, men också mätning av den relativa fuktigheten (RF) i inomhusluften. Vi hjälper er också att frilägga och åtgärda fuktskador med hjälp av underentreprenör.

Vi är återförsäljare av Munters avfuktare och hjälper till med installationer av avfuktare i krypgrundsutrymmen. Prisexempel på Munters energisnåla och driftsäkra avfuktare, se Produktinfo till höger på sidan.

Avfuktarna är lätta att installera och underhålla och installationen kan oftast utföras på egen hand med instruktioner från PL IngenjörsTeknik AB.

 • Finns det risk för skador i riskkonstruktioner?
 • Är krypgrunden fuktsäker?
 • Finns det risk för mögelangrepp i golvbjälklaget mot krypgrundsutrymmet?
 • Förändringar i källarens funktion, hur är statusen i väggar och golv?
 • Finns det fukt under golvmattan/klinker?
 • Omfattning efter ett inträffat vattenläckage?
 • Tillståndskontroll före en ny golvläggning?
 • Är husets källare i behov av ny fuktisolering?
 • Är ventilationen rätt utförd?

Alla hus kräver kontinuerligt underhåll för att förebygga skador och slitage. Lättast att upptäcka slitage är att synliga delar som golv och väggbeklädnader spricker eller blir väldigt slitna. Delar av byggnaden som inte syns utsätts också dagligen för slitage utan att det märks. Det kan t.ex. vara fuktisoleringen mot en källaryttervägg eller en dräneringsledning som har en genomsnittlig livslängd på ca 25-35 år.

Dränering

 • Dräneringsledningen läggs för högt och huset riskerar därmed att bli stående i vatten
 • Dräneringen är felaktigt ansluten till ledning eller "stenkista" eller anslutningen saknas helt
 • Dräneringsledningen saknar inspektionsrör
 • Dräneringsledningen som används är av fel typ.

 

Dräneringsskikt
Undvik användning av ett icke dränerande fuktskydd. Utan dräneringsskikt kommer vatten att blöta ned ev. värmeisolering och väggen.
Alla källarväggar måste ha ett dräneringsskikt utanför källarväggen. Lämpligast är en skiva som både isolerar och dränerar.

 

Värmeisolering
Värmeisolering saknas eller fel typ används. För uttorkning av källarväggen måste värmeisoleringen vara porös för att fukt skall kunna passera igenom. Undvik därför homogen tät värmeisolering.

 

Täta skikt
Täta skikt närmast källarväggen av asfalt och plastmattor skall alltid undvikas då de effektivt hindrar uttorkning av källarväggen. 

Nästan alla källare som byggts före senare delen av 1980-talet är utförda så att fukt från marken vandrar in i grundkonstruktioner och lokaler, så kallad inåt riktad fuktvandring.

De fuktkällor som skapar inåt riktad fuktvandring är:

 • Avsaknad av yttre värmeisolering ger uppvärmd mark. Fukten i jordluften trycks därför in i husgrunden
 • Kapillär fuktsugning från fuktig mark
 • Bristfällig dränering utgör risk för direktkontakt med vatten
 • Täta skikt utanpå grundmurar hindrar uttorkning av källarväggen
 • Olämplig värmeisolering som är fuktig (så kallad våtvärmande omslag)
 • Invändig värmeisolering

Nästan alla slags ytskikt som används på källarens väggar och golv inomhus, bromsar eller hindrar fukten att komma in i lokalerna. Vid fukttillförsel i äldre hus blir grundmurar, golv och till och med mellanväggar fuktiga och ytskikten ofta skadade.

Även i dessa källarlokaler kan Munters avfuktare installeras, se ovan!

Solcellsanläggning

PL IngenjörsTeknik AB utför installation och montering av solcellsanläggningar för både företag och privatpersoner.
Vi erbjuder allt från projektering och kostnadsberäkning till installation av kompletta solcellsanläggningar av hög kvalitet.


Begär en kostnadsfri offert från PL IngenjörsTeknik AB.

Vi undersöker dina förutsättningar och gör en kostnadsberäkning för en lämplig anläggning. Vill du ha offert på en nyckelfärdig solcellsinstallation eller bara på solcellerna och utför installationen själv?

Tveka inte att kontakta oss. Det kostar ingenting och du förbinder inte till någon av offerterna.

Att ha en egen solcellsanläggning är en av de lönsammaste och säkraste investeringar du kan göra.

Det har blivit mer och mer attraktivt med en egen solcellsanläggning på grund av att elpriserna har höjts rejält och kommer att fortsätta stiga.

Att investera i solenergi betyder att du producerar din egen el och kan sälja tillbaka överskottet till nätbolaget. Du höjer också värdet och energiklassningen på din fastighet och dessutom bidrar du till ett bättre miljöklimat.

Att ha en solcellsanläggning på din fastighet innebär:

 • Du blir oberoende av elprishöjningar
 • Den är helt underhållsfri och miljövänlig
 • Anläggningen har lång livslängd, upp mot 50 år
 • Du spar pengar genom ett lägre totalpris på el
 • Du säljer överskottet på din el till elbolaget

Solens strålar omvandlas till el med hjälp av solceller. För att din fastighet ska kunna använda elen från solpanelerna måste den omvandlas från likström till växelström och det görs med hjälp av en växelriktare.

När solcellerna är installerade på din fastighet byter ditt nätbolag ut din mätare så att den mäter både den el du köper och den du vill sälja.

Du kan få ett överskott på din el under vissa perioder och det kan du mata in på elnätet för att sen sälja till elbolaget. För den el du säljer kommer ditt nätbolag att ersätta dig för den så kallade nätnyttan du bidrar till.

Klara sommardagar ger mest energi och den högsta elproduktionen från solpanelerna har du mellan mars och oktober.

Genom att investera i en solcellsanläggning möjliggör du att i framtiden minska ditt beroende till nätbolagen och nästan bli självförsörjande på energi.

Om du investerar i en solcellsanläggning kan du ansöka om statligt investeringsstöd. Det fördelas enligt turordning över året av Länsstyrelsen tills det är slut.

Stödnivån från och med 1 januari 2015 är max 30 procent för företag och högst 20 procent till övriga. Den beräknas utifrån de stödberättigande installationskostnaderna. Stödet ges till både företag, privatpersoner och offentliga organisationer.

Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Från och med den 1 januari 2015 kan man få skattereduktion för överskottsel som matas in på elnätet. Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets webbplats.

Termografi

PL IngenjörsTeknik AB har utrustning för att genomföra en termografibesiktning.
Vi har personal med elbehörighet, dokumenterad kompetens inom drift- och underhåll och som är certifierade enligt Level 1 Termograför.

Termografering är ett effektivt sätt att identifiera felaktigheter och defekter ibland annat elsystem, byggnader eller industriella anläggningsdelar. Den främsta anledningen till att använda termografi är att stora kostnader kan förekommas och undvikas. Undersökningen genomförs under normal drift. Eventuella fel dokumenteras i en rapport med värmebild (termogram) och digitalfoto samt kommentarer till dessa.

Med termografering kan:

 • varmgång i kontaktorer upptäckas
 • dåligt åtdragna skruvförband upptäckas
 • energiläckage i väggar och takisolering hittas
 • felaktigheter i vattenburna golvvärmeslingor hittas
 • defekta lager och motorlindningar upptäckas
 • överbelastade elmotorer, kablar och kopplingar upptäckas
 • Värmefotografering av högspännings ledningar (helikopter tillhandahålls av beställare)
 • brandrisken minskas
 • läckage i kulvertsystem upptäckas
 • framtida underhållet planeras
 • vävnadsskador på hästar lokaliseras
 • m.m. ni har säkert en massa förslag som vi kan fixa.

Byggnader:
Utförs under eldningsperioden då temperaturdifferensen mellan inne- och uteluft överstiger 15 °C.
Lämpar sig dock ej vid soligt väder.

Elutrustning:
Hela året vid normal drift.

Kulvertsystem:
Utomhus: snöfri yta, ej soligt väder.
Innomhus: året om.

Övrigt:
Normala driftförhållanden.

Underhållsplaner

En underhållsbesiktning görs för att upptäcka fel och brister och bedöma livslängden på byggnader och olika byggnadsdelar och som mynnar ut till olika underhållsplaner. Besiktningen omfattar genomgång av underlag, ritningar och okulär besiktning av byggnaden både in- och utvändigt. Dessutom besiktas gemensamma utrymmen och slumpvis utvalda lägenheter och balkonger.

Kontrollens omfattning bestäms av behovet och kan begränsas till enskilda konstruktionsdelar (exempelvis takbeläggning, fönster och våtrum), allt enligt kundens önskemål. Kontrollen kan även omfatta bedömning av husets VVS-system och kontroll av värmeförluster.

PL Ingenjörstekniks underhållsbesiktning redovisas i ett protokoll som innehåller våra iakttagelser, bedömning av dessa samt en detaljerad prioriteringslista över lämpligt är att utföra detta samt en budgeterad kostnad.

PL Ingenjörstekniks underhållsplan beskriver brister och inom vilken tidsperiod felen bör åtgärdas, antingen omgående eller under en tidsperiod på 1 – 20 år.

Ett tak är en fastighets mest utsatta beståndsdel när det gäller hårda väderförhållanden, och det är därför viktigt att regelbundet utföra takbesiktningar. Taket ska klara av att avleda nedfallande vatten dels från lätta duggregn och kraftiga skyfall men också snö och snösmältning. Detta ställer höga krav på takkonstruktionens funktion och utförande. Trots detta kan såväl nylagda som äldre tak drabbas av läckage och anledningarna till det kan vara många.

När man ska åtgärda ett takläckage gäller det att inte dra några förhastade slutsatser utan istället grundligt och metodiskt utreda upphovet till problemet. Ett alltför vanligt problem är den gissningslek som ofta uppstår i samband med att ett läckage uppstår. Detta kan leda till att felaktiga åtgärdsarbeten vidtas, som ofta är helt onödiga utan att ha någon inverkan på läckaget. Många gånger har man dessutom lagt om hela tak för att komma tillrätta med ett läckageproblem. Att då sedan vid nästa regnoväder se hur det bildas droppar i innertaket är en påfrestande upplevelse. Vi rekommenderar därför alltid att man fastställer upphovet till läckaget innan några åtgärdsarbeten vidtas. På så sätt kan stora besparingar göras.

VVS-besiktning är en okulär besiktning av byggnadens ingående VVS-tekniska system som kontrolleras avseende yttre teknisk status, ålder och beräknad livslängd.
"VVS-besiktning kan tilläggsbeställas och ingå i underhållsplanen ovan".

Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt måste du se till att elinstallationen är fri från synligt slitage och skador. Kontakta hyresvärden eller din förening om du misstänker felaktigheter.

PL Ingenjörsteknik erbjuder okulärbesiktningar av elsystemet i din byggnad. Vi kontrollerar synliga delar från elcentralen fram till exempelvis tvättmaskin, diskmaskin, tv m.m.

I villa eller fritidshus är du själv ansvarig för den fasta elinstallationen. Det gäller också om du hyr ett hus under längre tid. Här kan dock avtalet mellan dig och husägaren förändra ansvarsfördelningen. PL Ingenjörsteknik kan utföra elbesiktning flertalet fastigheter.

"El-besiktning kan också tilläggsbeställas och ingå i underhållsplanen ovan" eller utföras separat.

Om besiktningarna ovan visar ett större behov av vidare teknisk utredning (ingrepp i konstruktioner), kan PL Ingenjörsteknik lämna en offert.

I den tekniska utredningen ingår mätning av t ex fukt i byggnadskonstruktioner, öppning av vägg- eller golvkonstruktion för kontroll och fuktmätning eller provtagning, foto/filmning med titthålskamera eller videokamera upp till 20 m.

Mätanalys

PL IngenjörsTeknik AB utför en mängd olika mätuppdrag, bland annat:

• Energiloggning och spänningsvariationsmätning i fastigheter, kontor, industrier mm

(veckologg)

• Effektmätning av elmotorer, kompressorer, kylmaskiner

• (cos fi, effekt, watt, VAR, VA, kwh och VARh, 1-3 faser)

• Harmoniska analyser

• Magnetfält vid elektriska utrustningar

• Vagabonderande strömmar

• mm

• Termografering, med digitala bilder i rapport (Högupplöst värmekamera)

• IR-temperaturmätning (IR-termometer)

• Kontaktmätning

 Lufttemperatur (varmtråd)

• Luftfuktighet, %RF

• Fuktvandring

• Fuktkvot i materiel, FK%

• Diffusion

• Daggpunkt

• Beräkning av kondenseringspunkt i väggar, golv

Ventilationskanaler

• Luftflöden i ventilationskanaler

• Luftflöden över luftdon

• Rökindekering av luftrörelser

• CO2

• Fukt

• Radongashalt

• Gammastrålning från byggnadsmaterial

• Differenstryck mellan lokaler

• Tryckuppsättning i fläktar

• Differenstryck över filter

• Dataloggning över dygn/vecka

• Dataloggning över dygn/vecka

• Bildskärmar

• Transformatorer

• Kablar

Installationer

Vi utför olika installationsuppdrag!

Några exempel:

 • Ventilationsaggregat (FTX) i villor och mindre lokaler
 • Radonsugar
 • Avfuktningsaggregat
 • Solelsanläggningar
 • Vi utför håltagning i betong och granit