Energibesiktning

energideklaration

Energideklaration

Behöver du boka en energideklaration? 

Då har du kommit rätt! Vår energiexpert har kompetens och certifieringar för att utföra energideklarationer i allt från villor till flerbostadshus, BRF:er och komplexa kommersiella byggnader. Vi ger dig snabb och bra service tillsammans med ett fast pris.

Vad är en energideklaration

Sedan hösten 2006 gäller lagen om energideklaration i Sverige. Den första energideklarationen utfördes 2007-09-20 då alla Lagar, förordningar och föreskrifter var fastställda.  Lagen bygger på ett EU-direktiv som syftar till bättre energiprestanda i byggnader. Det innebär bland annat att energianvändning och inomhusmiljö ska redovisas så att uppgifterna finns tillgängliga vid exempelvis en försäljning. Målet är att trygga vår energiförsörjning, skapa möjligheter för en hållbar samhällsutveckling och samtidigt aktivt verka för att mildra negativ påverkan på hälsa och klimat.

Energideklarationens innehåll
 • En deklaration av husets energianvändning nu kallad Energiprestanda med Normaliserad förbrukning enligt BFS 2017:6 BEN 2
 • Om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) har utförts i byggnaden
 • Om radonmätning har utförts i byggnaden
 • Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en god inomhusmiljö och, om så är fallet, rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda
 • Referensvärde, som gör det möjligt att bedöma byggnadens energiprestanda mot andra byggnader
 • Information om utförda besparingsåtgärder sedan förra energideklarationen

Inrapportering sker av energiexpert till Boverket

 

Energideklaration för Grönt bolån

Vi kan hjälpa dig att undersöka om din bostad fyller uppfyller kriterierna för att få ansöka om Grönt bolån hos din bank.

Om kriterierna uppfylls hjälper vi till att upprätta en energideklaration som du sedan ger som underlag till banken.

Här kan du läsa mer om Grönt bolån

 

För mer information kontakta:
Petter Lidén
Telefon: 070-486 53 54

Energiberäkning inför bygglov

Att söka bygglov när man skall bygga ett hus som inte är producerat av en större hustillverkare innebär ofta att man själv måste komplettera med en energiberäkning BBR 29 för att få startbesked och sedan en verifierad beräkning för slutbeskedet (förändringar kan ha sket under byggtiden, injusterade luftflöden OVK ska uppdateras m.m.) men det ska framgå att det är en verifierad slutberäkning. Vi utför alla energiberäkningar enligt Boverkets gällande föreskrifter.

Vi ordnar energiberäkningen enligt Boverkets Energiberäkning BBR 29, snabbt, enkelt och till ett fast pris och normalt inom en vecka.

Vi gör beräkningen för startbesked enligt de krav som gäller och du får en trevlig och enkel rapport.

 • 3 000 kr för en vanlig villa.
 • 2 500 kr för en tillbyggnad med tre nya väggar.
 • 4 500 kr för kommersiella lokalbyggnader.
 • 600 kr kostar sedan en Verifieringsberäkning för att få slutbeskedet.
 • 800 kr för Verifiering av större lokalbyggnad.

(alla priser exkl. moms)

Skicka det ni har i form av ritningar med mått och klimatskärmens material så att U-värdet kan beräknas samt hur ni tänk värma och ventilera huset och vilken Kommun fastigheten ligger i så börjar vi så. Skulle något saknas hör vi av oss.

Klimat- och energisimulering

tt allt växande område inom design av byggnadens energisystem är simuleringar av inomhusklimat och energianvändning.

Idag måste man vid en bygglovsansökan visa att byggnaden kommer att klara gällande krav på energianvändning genom en energisimulering. Med en utveckling som går mot allt tätare och välisolerade hus är det också av stor vikt att innan byggstart simulera byggnadens inomhusklimat för att säkerställa att byggnaden kommer att hålla en god termisk komfort.

PL Ingenjörsteknik har legat i framkant av utvecklingen inom området och har utvecklat ett eget program ”EnergiVett 5” för simulering av byggnadens energianvändning och inomhusklimat. Simuleringarna ger möjligheten att på förhand optimera ett energisystem redan innan det är byggt. Detta medför i slutändan både lägre investerings- och driftskostnader för ett energisystem eftersom systemet blir optimerat avseende både dimensionering och drift.

Termografi

PL IngenjörsTeknik AB har utrustning för att genomföra en termografibesiktning.
Vi har personal med elbehörighet, dokumenterad kompetens inom drift- och underhåll och som är certifierade enligt Level 1 Termograför.

Vad är termografering?

Termografering är ett effektivt sätt att identifiera felaktigheter och defekter ibland annat elsystem, byggnader eller industriella anläggningsdelar. Den främsta anledningen till att använda termografi är att stora kostnader kan förekommas och undvikas. Undersökningen genomförs under normal drift. Eventuella fel dokumenteras i en rapport med värmebild (termogram) och digitalfoto samt kommentarer till dessa.

Med termografering kan:

 • varmgång i kontaktorer upptäckas
 • dåligt åtdragna skruvförband upptäckas
 • energiläckage i väggar och takisolering hittas
 • felaktigheter i vattenburna golvvärmeslingor hittas
 • defekta lager och motorlindningar upptäckas
 • överbelastade elmotorer, kablar och kopplingar upptäckas
 • Värmefotografering av högspännings ledningar (helikopter tillhandahålls av beställare)
 • brandrisken minskas
 • läckage i kulvertsystem upptäckas
 • framtida underhållet planeras
 • vävnadsskador på hästar lokaliseras
 • m.m. ni har säkert en massa förslag som vi kan fixa.
När kan termografering utföras?

Byggnader:
Utförs under eldningsperioden då temperaturdifferensen mellan inne- och uteluft överstiger 15 °C.
Lämpar sig dock ej vid soligt väder.

Elutrustning:
Hela året vid normal drift.

Kulvertsystem:
Utomhus: snöfri yta, ej soligt väder.
Innomhus: året om.

Övrigt:
Normala driftförhållanden.

Energibesiktning av byggnader

För att genomföra ett energisparprogram för en byggnad krävs först att man gör en omfattande utredning av byggnadens energisystem. Man betraktar här alla tekniska system för uppvärmning, komfortkyla och ventilation samt övriga energiförbrukare som till exempel belysning. Utöver de tekniska systemen besiktigar man klimatskärmen där fönster, dörrar, tak och fasad ingår.

Energibesiktningen resulterar i en rapport med föreslagna åtgärder och en ekonomisk utvärdering av dessa. Det är ofta lämpligt att utföra ett flertal åtgärder tillsammans i ett paket för att då kunna finansiera de mindre lönsamma åtgärderna med de som är mer lönsamma. På så sätt sparar man störst mängd energi i längden.

När PL Ingenjörsteknik utför en energibesiktning ingår alltid en ekonomisk kalkyl för utförande av föreslagna åtgärder. Givetvis kan vi ta fram förfrågningsunderlag för att underlätta upphandling av utförande av åtgärderna.