Fuktbesiktningar

fukt

Fuktmätning

Om man misstänker att man har en fuktskada eller att den är på väg att skapas är det läge att göra en fuktutredning. Det går oftast till så att man mäter fukthalten ute och inne i luften och väggarna och i golvet. Luftproverna är relativt enkla att göra om man inte också ska ta prover för mögel, radon och andra skadliga ämnen då man i vissa fall kommer behöva analysera proverna i ett laboratorium. När man är igång med en utredning av luften är det kanske värt att lägga lite extra pengar på att göra en totalanalys och försäkra sig om att man inte missar något.

Att ta prover i byggmaterial kan gå till på lite olika sätt. Oftast gör man borrproven, så att man kommer in en bit i materialet och kan se hur djupt fukten finns i väggen. Det finns också system där man inte behöver borra hål men de är såklart inte riktigt lika tillförlitliga. Vid enklare undersökningar är det dock inget problem att använda sig av en sådan teknik. Det kommer den du anlitar för analysen att kunna hjälpa dig att avgöra.

Fuktutredning

Fukt kan ställa till med stor skada, om man inte angriper fuktproblem i rätt tid, och på rätt sätt. Misstänker du att det finns en fuktskada / vattenskada i fastigheten – beställ en fuktutredning av oss på PL Ingenjörsteknik.

Vi har många års erfarenhet av utredningar i samband med fukt- och vattenskador och vi har gedigen utbildning. Vi använder avancerade instrument för fuktmätningar och har stor kännedom om såväl byggkonstruktioner som hur olika material reagerar i fuktiga miljöer. Vår kompetens ger dig tryggheten i att få en fuktutredning du kan lita på. Med rätt åtgärder hjälper vi dig till färre fuktskador och lägre kostnader i framtiden.

Vindsutrymme

Varför blir vinden fuktig?

Vinden utsätts för fukt från flera håll. När vi duschar, lagar mat, andas och lever i våra hus bildas fukt som stiger med luften upp på vinden. När det är blåsigt ute kan fukt vandra in på vinden genom ventilerna. På vintern är det inte ovanligt att takytor som är riktade mot himlen utsätts för nattutstrålning.

Vanliga anledningar till att vinden blir fuktig är byte av värmekälla från ett förbrännande system till värmepump eller fjärrvärme samt efter tilläggsisolering av vindsbjälklaget. Dessa två insatser i huset görs vanligtvis för att effektivt minska spillvärme och sänka energikostnaderna. Konsekvensen blir dock en kallare vind som är mer känslig för fuktskador.

Hur vanligt är fukt på vinden?

Fukt på vinden är ett vanligt problem och enligt Boverket har nästan var fjärde småhus i Sverige en fuktskada på vinden som kan påverka inomhusmiljön negativt. I den siffran ingår inte hus med mindre fuktskador på vinden. Endast 3 % av alla fuktskador på vinden beror på läckor i taket. Fuktskador på vinden är så vanligt förekommande att det snarare är frågan om när än om vinden blir för fuktig.

För mer information och bokning av en fuktmätning kontakta PL Ingenjörsteknik.

Enstegstätade fasader

Enstegstätade fasader är en kontroversiell byggnadsteknisk konstruktion som sedan 15 år tillbaka skapat bekymmer för en del fastighetsägare. Tyvärr byggs det fortfarande enstegstätade fasader för småhus och flerbostadshus runt om i landet.

Syftet med enstegstätade fasader är att skydda byggnader mot regn och vindskydd med hjälp av ett lager puts som appliceras på byggnadens isoleringsmaterial. Problemet med denna konstruktion är att det saknas möjlighet för inträngande fukt genom putsen att effektivt ventilera eller torka bort mot det bakomliggande isoleringsmaterial.

Då många hus dessutom är byggda med uppreglade träkonstruktioner med enstegstätade fasader är risken väldigt stort att träviket angrips av mögel, röta och hussvamp på grund av fukthalten i konstruktionen blir för hög och kan ej ventileras eller torkas ut.

Sådana här skador är inte helt lätt att upptäcka då det inte alltid synliga på putslagret och det krävs en hel del avancerade mätningar för att upptäcka skadorna.

Vi utför fuktmätningar på enstegsfasader för att klargöra förhållanden.

Fuktbesiktning

Äldre fastigheter
Har du tänkt på att de vanligaste fuktskadorna inte behöver beror på läckande vattenledningar?

Vind
Fukt och mögel skador beror vanligen på bristfällig ventilation i boendedelen. T.ex. på grund av att den varma fuktiga luften transporteras upp till den kalla vinden där den kondenserar mot yttertaket. Framförallt vintertid är det störst risk för fuktskador på vind. Har du tittat på insidan av yttertaket?

Krypgrund
Tvärtemot vinden så är den största risken på vår och sommar för fukt och mögel skador. Har du lukt i huset?

Källarväggar
Stor risk för fukttransport via källarväggen från den kalla fuktiga marken vilket ger risk för fukt och mögel skador insida vägg. Har du lukt i huset?

Betongplatta på mark
Om den är utförd 1985 eller tidigare är det vanligt förekommande att fukt från underliggande mark transportas upp i betongplattan och vidare upp i uppreglat golv. Har du lukt i huset?

Kan det finnas en fuktskada i din fastighet?

Eller vill du försäkra dig om att allt är som det ska?

Idag är det möjligt att undersöka eventuella fukt och mögelskador utan att behöva göra större ingrepp i huset. Med hjälp av avancerade mätinstrument och provtagningar kan våra experter snabbt och exakt kontrollera om det finns fukt-, mögelproblem och vad de i så fall beror på.

En fuktbesiktning är en bra investering även om du inte direkt misstänker ett fel. Ibland kan det ta lång tid innan läckage, fukttransporter, bristande ventilation, andra fel, ger sig tillkänna. Om indikation på skador upptäcks tidigare desto mindre omfattande hinner skadorna och därmed kostnaderna för att åtgärda dem bli.

En fuktbesiktning ger också ökad trygghet för dig som säljare eller köpare av en fastighet.
Det gäller såväl äldre som nyare fastigheter. Våra fuktbesiktningar utförs enbart av besiktningsmän med mångårig erfarenhet av hur fuktskador uppkommer, hur de kan upptäckas och hur de kan åtgärdas. Självklart kan de också hjälpa dig med råd om förebyggande åtgärder.

Efter fuktbesiktningen e-postas ett utlåtande.

Utlåtandet innebär att du får ett oberoende och tillförlitligt underlag att visa upp för försäkringsbolag eller om det uppstår en tvist mellan dig och en motpart i samband med exempelvis byggnadsarbeten eller en försäljning.