Tjänster för kommersiella fastigheter

Kommersiella fastigheter

Energideklaration

Behöver du boka en energideklaration? 

Då har du kommit rätt! Vår energiexpert har kompetens och certifieringar för att utföra energideklarationer i allt från villor till flerbostadshus, BRF:er och komplexa kommersiella byggnader. Vi ger dig snabb och bra service tillsammans med ett fast pris.

Vad är en energideklaration

Sedan hösten 2006 gäller lagen om energideklaration i Sverige. Den första energideklarationen utfördes 2007-09-20 då alla Lagar, förordningar och föreskrifter var fastställda.  Lagen bygger på ett EU-direktiv som syftar till bättre energiprestanda i byggnader. Det innebär bland annat att energianvändning och inomhusmiljö ska redovisas så att uppgifterna finns tillgängliga vid exempelvis en försäljning. Målet är att trygga vår energiförsörjning, skapa möjligheter för en hållbar samhällsutveckling och samtidigt aktivt verka för att mildra negativ påverkan på hälsa och klimat.

Energideklarationens innehåll
 • En deklaration av husets energianvändning nu kallad Energiprestanda med Normaliserad förbrukning enligt BFS 2017:6 BEN 2
 • Om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) har utförts i byggnaden
 • Om radonmätning har utförts i byggnaden
 • Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en god inomhusmiljö och, om så är fallet, rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda
 • Referensvärde, som gör det möjligt att bedöma byggnadens energiprestanda mot andra byggnader
 • Information om utförda besparingsåtgärder sedan förra energideklarationen

Inrapportering sker av energiexpert till Boverket

 

Energideklaration för Grönt bolån

Vi kan hjälpa dig att undersöka om din bostad fyller uppfyller kriterierna för att få ansöka om Grönt bolån hos din bank.

Om kriterierna uppfylls hjälper vi till att upprätta en energideklaration som du sedan ger som underlag till banken.

Här kan du läsa mer om Grönt bolån

 

För mer information kontakta:
Petter Lidén
Telefon: 070-486 53 54

Ventilationsbesiktning

PL IngenjörsTeknik AB utför energianalyser och ger förslag på effektiviseringsåtgärder när en Ventilationsbesiktning utföres.
Vi har tillgång till en mängd olika mätinstrument som finns på marknaden. Företagets besiktningsman har Riksbehörighet-K, Certifikat nr: 1907.

Varför en ventilationsbesiktning?

Ventilationsbesiktning ska göras regelbundet i alla byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen är i allmänhet att förbättra ventilationen och inomhusluften.

Vilka byggnader skall en ventilationsbesiktning utföras i och varför?

OVK är en ventilationsbesiktning som utförs på alla ventilationssystem. Besiktningen utförs med olika intervall beroende på verksamhet i fastigheten och typen av system.

Byggnader Återkommande intervall:
• Daghem, skolor, vårdlokaler o dyl 3 år
• En- och tvåbostadshus FT-, FX-, FTX-vent – *
• Flerbostadshus, kontorsbyggnader FTX-vent 3 år
• Flerbostadshus, kontorsbyggnader FT-vent 3 år
• Flerbostadshus, kontorsbyggnader F-vent 6 år
• Flerbostadshus, kontorsbyggnader FX-vent 6 år
• Flerbostadshus, kontorsbyggnader S-vent 6 år

Förklaring:
• FTX= Från- tilluft med värmeväxlare
• FT = Från- och tillufts
• FX = Frånluft med återvinning
• F = Frånluftsventilation
• S = Självdrag
* endast kontroll vid nybyggnad/nyinstallation.

Fastighetsägare till flerfamiljshus/kontorsbyggnader/skolor m.m är skyldiga att göra en OVK-besiktning och Miljö- och byggnadsförvaltningen ska i sin tur föra ett register över dessa. Kontrollen sker för att säkerhetsställa att ventilationssystemet är rent och byggnadens ventilation är tillräcklig för verksamheten.

Undantag av kontrollen är:
• En– och tvåfamiljshus med S, F-vent.
• Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk mm.
• Industribyggnader
• Hemliga byggnader inom totalförsvaret.

För att utföra en besiktning är det önskvärt med följande underlag från fastighetsägaren:
• Tidigare OVK-protokoll
• Drift- och underhållsinstruktioner
• Ventilationsritningar

Saknas drift- och underhållsinstruktioner eller ventilationsritningar för byggnader med F-, FT-, FTX- ventilation leder det oftast till att byggnaden blir underkänd.  PL IngenjörsTeknik tar vid behov fram drift- och underhållsinstruktioner för era luftbehandlingssystem.

Vad händer efter en Ventilationsbesiktning?

När besiktningen är utförd skrivs ett protokoll över eventuella anmärkningar och ett luftflödesprotokoll upprättas med två original som skickas till fastighetsägaren. Ett original skickas till kommunens stadsbyggnadskontor. Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda eventuella anmärkningar som gjorts vid besiktningen inom vanligen sex månader (dispenser kan fås). Efter dessa åtgärder sker en efterbesiktning.

Radonbesiktning

Vid förhöjt årsmedelvärde utför vi radonbesiktning inklusive offert på saneringsåtgärder för att minska radonhalten i er villa. Vi utför även radonsanering i större fastigheter.

Vad är Radon?

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet Radium faller sönder. Radium finns i mark, byggmaterial och grundvatten och sönderfallet pågår ständigt. Av radon bildas i sin tur radondöttrar som ofta fastnar på dammet i inomhusluften. Det är strålningen från dessa som kan ge höga stråldoser i bostäder.

Radonbesiktning

Gränsvärdet för boendemiljö är ett årsmedelvärde på max 200 Bq/m3. En korrekt mätning ska utföras under perioden 1 Oktober till 30 April och pågå under minst 2 månader (60 dagar). Är årsmedelvärdet högre än 200 Bq/m3 krävs en besiktning av en behörig radonbesiktningsman som ger er en rapport med underlag för de åtgärder som krävs för att minska värdet till en godkänd nivå. Vi på PL Ingenjörsteknik är specialister på radonbesiktningar har speciella instrument för att lokalisera var radonet läcker in i ert hus. Vi utför även de installationer som krävs för att minska halten till en godkänd nivå.

Mätning med spårfilm kan fastighetsägaren själv ombesörja genom att beställa spårfilmsdosor via länken nedan

Länk till beställning av RADONDOSOR för mätning

Fuktbesiktning

Vår SBR-besiktningsman utför fuktbesiktning och dokumenterar fukt!

Vi utreder fukt i alla typer av lokaler och bostäder.

Vad är en fuktbesiktning!

Med en fuktbesiktning eller fuktkontroll avses en enklare kontroll av misstänkta fuktproblem, till exempel när man misstänker att fukt trängt in bakom tätskiktet i bjälklaget i ett våtrums klassat utrymme.
Denna kontroll ger ett snabbt svar på om det finns fukt i konstruktionen eller inte. Kontrollen kan redovisas med skriftligt protokoll eller muntligen på plats.

Fuktbesiktning

PL IngenjörsTeknik AB utför fuktkvotsmätning i betongkonstruktioner och trämaterial, men också mätning av den relativa fuktigheten (RF) i inomhusluften. Vi hjälper er också att frilägga och åtgärda fuktskador med hjälp av underentreprenör.

Vi är återförsäljare av Munters avfuktare och hjälper till med installationer av avfuktare i krypgrundsutrymmen. Pris, maila för offert på Munters energisnåla och driftsäkra avfuktare.

Avfuktarna är lätta att installera och underhålla och installationen kan oftast utföras på egen hand med instruktioner från PL Ingenjörsteknik AB.

Det här kan du se genom att göra en fuktbesiktning.
 • Finns det risk för skador i riskkonstruktioner?
 • Är krypgrunden fuktsäker?
 • Finns det risk för mögelangrepp i golvbjälklaget mot krypgrundsutrymmet?
 • Förändringar i källarens funktion, hur är statusen i väggar och golv?
 • Finns det fukt under golvmattan eller bakom tätskiktet under klinkerplattor?
 • Omfattning efter ett inträffat vattenläckage?
 • Tillståndskontroll före en ny golvläggning?
 • Är husets källare i behov av ny fuktisolering?
 • Är ventilationen rätt utförd?
Vad innebär fukt i hus med källare

Källare utsätts för fukt från flera håll. I äldre byggnader, där det utvändiga fuktskyddet börjat ge vika, kan fukt tränga in genom källarväggen. I dessa typer av byggnader består det utvändiga fuktskyddet ofta av kallasfalt som bryts ner, beroende av utförande på en tidsperiod på 30-50 år, av mikroorganismer som finns i marken.

Fel som kan uppstå i utförandet av fuktskydd

Utvändig dränering

 • Dräneringsledningen läggs för högt och huset riskerar därmed att bli stående i vatten
 • Dräneringen är felaktigt ansluten till ledning eller “stenkista” eller anslutningen saknas helt
 • Dräneringsledningen saknar inspektionsbrunn
 • Dräneringsledningen som används är av fel typ.

Dräneringsskikt
Undvik användning av ett icke dränerande fuktskydd. Utan dräneringsskikt kommer vatten att blöta ned ev. värmeisolering och väggen.
Alla källarväggar måste ha ett dräneringsskikt utanför källarväggen. Lämpligast är en skiva som både isolerar och dränerar.

Värmeisolering
Värmeisolering saknas eller fel typ används. För uttorkning av källarväggen måste värmeisoleringen vara porös för att fukt skall kunna passera igenom. Undvik därför homogen tät värmeisolering.

Täta skikt
Täta skikt närmast källarväggen av asfalt och plastmattor skall alltid undvikas då de effektivt hindrar uttorkning av källarväggen. 

Varför blir det fuktskador i källare?

Nästan alla källare som byggts före senare delen av 1980-talet är utförda så att fukt från marken vandrar in i grundkonstruktioner och lokaler, så kallad inåt riktad fuktvandring.

De fuktkällor som skapar inåt riktad fuktvandring är:

 • Avsaknad av yttre värmeisolering ger uppvärmd mark. Fukten i jordluften trycks därför in i husgrunden
 • Kallasfalt som bryts ned på 30-50 år av jordens mikroorganismer
 • Kapillär fuktsugning från fuktig mark
 • Bristfällig utvändig dränering utgör risk för direktkontakt med vatten
 • Täta skikt utanpå grundmurar hindrar uttorkning av källarväggen
 • Olämplig värmeisolering som är fuktig (så kallad våtvärmande omslag)
 • Invändig värmeisolering
 • Fel anpassat material och ytskikt på källarväggar och golv

Nästan alla slags ytskikt som används på källarens väggar och golv inomhus, bromsar eller hindrar fukten att komma in i lokalerna. Vid fukttillförsel i äldre hus blir grundmurar, golv och till och med mellanväggar fuktiga och ytskikten ofta skadade.

Även i dessa källarlokaler kan Munters avfuktare installeras, se ovan!

Solcellsanläggning

PL Ingenjörsteknik AB utför installation och montering av solcellsanläggningar för både företag och privatpersoner.
Vi erbjuder allt från projektering och kostnadsberäkning till installation av kompletta solcellsanläggningar av hög kvalitet.


Begär en kostnadsfri offert från PL Ingenjörsteknik AB.

Vi undersöker dina förutsättningar och gör en kostnadsberäkning för en lämplig anläggning. Vill du ha offert på en nyckelfärdig solcellsinstallation eller bara på solcellerna och utför installationen själv?

Tveka inte att kontakta oss. Det kostar ingenting och du förbinder inte till någon av offerterna.

Varför solcellsanläggning?

Att ha en egen solcellsanläggning är en av de lönsammaste och säkraste investeringar du kan göra.

Det har blivit mer och mer attraktivt med en egen solcellsanläggning på grund av att elpriserna har höjts rejält och kommer att fortsätta stiga.

Att investera i solenergi betyder att du producerar din egen el och kan sälja tillbaka överskottet till nätbolaget. Du höjer också värdet och energiklassningen på din fastighet och dessutom bidrar du till ett bättre miljöklimat.

Att ha en solcellsanläggning på din fastighet innebär:

 • Du blir oberoende av elprishöjningar
 • Den är helt underhållsfri och miljövänlig
 • Anläggningen har lång livslängd, upp mot 50 år
 • Du spar pengar genom ett lägre totalpris på el
 • Du säljer överskottet på din el till elbolaget
Hur fungerar det

Solens strålar omvandlas till el med hjälp av solceller. För att din fastighet ska kunna använda elen från solpanelerna måste den omvandlas från likström till växelström och det görs med hjälp av en växelriktare.

När solcellerna är installerade på din fastighet byter ditt nätbolag ut din mätare så att den mäter både den el du köper och den du vill sälja.

Du kan få ett överskott på din el under vissa perioder och det kan du mata in på elnätet för att sen sälja till elbolaget. För den el du säljer kommer ditt nätbolag att ersätta dig för den så kallade nätnyttan du bidrar till.

Klara sommardagar ger mest energi och den högsta elproduktionen från solpanelerna har du mellan mars och oktober.

Genom att investera i en solcellsanläggning möjliggör du att i framtiden minska ditt beroende till nätbolagen och nästan bli självförsörjande på energi.

Söka bidrag

Avdrag för grön teknik 2023

Nu är allt klart hur avdraget för grön teknik kommer se ut under 2023 och glädjande nog blir det nu ännu mer fördelaktigt för privatpersoner att investera i solceller.

Vi listar nedan lite viktig fakta kring avdraget för grön teknik.

Avdraget fungerar som ett ROT-avdrag men är ett eget avdrag

Det kan låta rörigt men avdraget för grön teknik fungerar ungefär som ett ROT-avdrag, men är det inte. Det är två separata avdrag som man som konsument har möjlighet att göra.

Endast kompletta solcellsanläggningar är berättigade avdrag

Enda möjligheten att få ta del av avdraget för grön teknik är att köpa en komplett solcellsanläggning, inklusive montage. Det är alltså inte möjligt att göra någon del av arbetet själv eller köpa material separat om man vill ha möjlighet att ta del av avdraget.

Avdraget för grön teknik är nu 50% respektive 20%

Avdraget för grön teknik höjs från och med första januari 2023. Avdraget för laddning och lagring, det vill säga solcellsanläggningar som säljs med en växelriktare som klarar av att hantera ett batteri tillsammans med just ett batteri, är oförändrat mot tidigare. Det avdraget ligger på 50% av totalsumman där växelriktaren, batteriet, samt montaget av dessa ingår under denna avdragspost.

För övrigt material och arbete i en solcellsanläggning med batteri. Samt solcellsanläggningar utan batteri. Gäller från den första januari 2023 ett avdrag på 20% jämfört med tidigare 15%.

Precis som tidigare kommer kunder se priset efter avdrag för grön teknik direkt på sin offert och faktura. Solcellen hjälper alltid kunden med att ansöka om avdraget för grön teknik mot Skatteverket. Noterbart att kunden är ansvarig för att det skattemässiga utrymmet för avdraget finns.

Noterbart att även om avdragen är på 50% respektive 20% så är de i praktiken istället 48,5% respektive 19,4%. Detta för att en schablon om 97% av totalsumman är berättigad avdraget medan 3% inte är berättigat avdrag. Detta räknas givetvis fram automatiskt på offerten respektive fakturan av oss på Solcellen.

Maximalt avdrag för grön teknik är precis som tidigare 50 000 kronor per person och år. Ett samboende par där båda är registrerade ägare av fastigheten kan alltså få max 100 000 kronor i avdrag.

Avdraget för grön teknik gäller även nybyggda hus

Förutsättningen för att få göra avdrag för grön teknik är att du betalat tillräckligt mycket skatt och att du äger fastigheten där solcellerna ska monteras. Det spelar ingen roll hur gammalt eller nytt huset är.

I sammanhanget är det viktigt att notera att det endast är möjligt att göra avdraget om man äger fastigheten där solcellerna ska monteras. Vill man kunna ta del av maximalt avdrag för två personer, det vill säga två gånger 50 000 kronor, måste båda personerna vara registrerade ägare av fastigheten. Är du ensam ägare av fastigheten blir ditt maximala avdrag 50 000 kronor. Detta kan göra att kostnaden för att installera solceller blir högre om man äger sin fastighet ensam.

Vill du läsa mer om detta? Skatteverket har en hel del information på sin hemsida och de har också oftast möjlighet att svara på hur just ditt utrymme för att göra avdrag ser ut.

Termografi

PL IngenjörsTeknik AB har utrustning för att genomföra en termografibesiktning.
Vi har personal med elbehörighet, dokumenterad kompetens inom drift- och underhåll och som är certifierade enligt Level 1 Termograför.

Vad är termografering?

Termografering är ett effektivt sätt att identifiera felaktigheter och defekter ibland annat elsystem, byggnader eller industriella anläggningsdelar. Den främsta anledningen till att använda termografi är att stora kostnader kan förekommas och undvikas. Undersökningen genomförs under normal drift. Eventuella fel dokumenteras i en rapport med värmebild (termogram) och digitalfoto samt kommentarer till dessa.

Med termografering kan:

 • varmgång i kontaktorer upptäckas
 • dåligt åtdragna skruvförband upptäckas
 • energiläckage i väggar och takisolering hittas
 • felaktigheter i vattenburna golvvärmeslingor hittas
 • defekta lager och motorlindningar upptäckas
 • överbelastade elmotorer, kablar och kopplingar upptäckas
 • Värmefotografering av högspännings ledningar (helikopter tillhandahålls av beställare)
 • brandrisken minskas
 • läckage i kulvertsystem upptäckas
 • framtida underhållet planeras
 • vävnadsskador på hästar lokaliseras
 • m.m. ni har säkert en massa förslag som vi kan fixa.
När kan termografering utföras?

Byggnader:
Utförs under eldningsperioden då temperaturdifferensen mellan inne- och uteluft överstiger 15 °C.
Lämpar sig dock ej vid soligt väder.

Elutrustning:
Hela året vid normal drift.

Kulvertsystem:
Utomhus: snöfri yta, ej soligt väder.
Innomhus: året om.

Övrigt:
Normala driftförhållanden.

Underhållsplaner

En underhållsbesiktning görs för att upptäcka fel och brister och bedöma livslängden på byggnader och olika byggnadsdelar och som mynnar ut till olika underhållsplaner. Besiktningen omfattar genomgång av underlag, ritningar och okulär besiktning av byggnaden både in- och utvändigt. Dessutom besiktas gemensamma utrymmen och slumpvis utvalda lägenheter och balkonger.

Kontrollens omfattning bestäms av behovet och kan begränsas till enskilda konstruktionsdelar (exempelvis takbeläggning, fönster och våtrum), allt enligt kundens önskemål. Kontrollen kan även omfatta bedömning av husets VVS-system och kontroll av värmeförluster.

PL Ingenjörstekniks underhållsbesiktning redovisas i ett protokoll som innehåller våra iakttagelser, bedömning av dessa samt en detaljerad prioriteringslista över lämpligt är att utföra detta samt en budgeterad kostnad.

PL Ingenjörstekniks underhållsplan beskriver brister och inom vilken tidsperiod felen bör åtgärdas, antingen omgående eller under en tidsperiod på 1 – 20 år.

Takbesiktning

Ett tak är en fastighets mest utsatta beståndsdel när det gäller hårda väderförhållanden, och det är därför viktigt att regelbundet utföra takbesiktningar. Taket ska klara av att avleda nedfallande vatten dels från lätta duggregn och kraftiga skyfall men också snö och snösmältning. Detta ställer höga krav på takkonstruktionens funktion och utförande. Trots detta kan såväl nylagda som äldre tak drabbas av läckage och anledningarna till det kan vara många.

När man ska åtgärda ett takläckage gäller det att inte dra några förhastade slutsatser utan istället grundligt och metodiskt utreda upphovet till problemet. Ett alltför vanligt problem är den gissningslek som ofta uppstår i samband med att ett läckage uppstår. Detta kan leda till att felaktiga åtgärdsarbeten vidtas, som ofta är helt onödiga utan att ha någon inverkan på läckaget. Många gånger har man dessutom lagt om hela tak för att komma tillrätta med ett läckageproblem. Att då sedan vid nästa regnoväder se hur det bildas droppar i innertaket är en påfrestande upplevelse. Vi rekommenderar därför alltid att man fastställer upphovet till läckaget innan några åtgärdsarbeten vidtas. På så sätt kan stora besparingar göras.

En takbesiktning ska alltid utföras innan installation av solcellsmoduler på taket. Det bör utföras av en oberoende besiktningsman för att se om taket är okej eller om det måste bytas helt eller om det täcker med att utföra mindre reparationsarbeten.

PL Ingenjörstekniks personal har kompetens och är godkända via SBR.

VVS-besiktning

VVS-besiktning är en okulär besiktning av byggnadens ingående VVS-tekniska system som kontrolleras avseende yttre teknisk status, ålder och beräknad livslängd.
“VVS-besiktning kan tilläggsbeställas och ingå i underhållsplanen ovan”.

Elöversyn

Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt måste du se till att elinstallationen är fri från synligt slitage och skador. Kontakta hyresvärden eller din förening om du misstänker felaktigheter.

PL Ingenjörsteknik kan då okulärbesikta elsystemet i de delar ni vill. Vi kontrollerar synliga-/dolda delar som kan nås via täcklock från elcentral till exempelvis tvättmaskin, diskmaskin, tv m.m.

Vi utför också olika elmätningar med speciella instrument.

Elbesiktning

PL Ingenjörsteknik erbjuder okulärbesiktningar av elsystemet i din byggnad. Vi kontrollerar synliga delar från elcentralen fram till exempelvis tvättmaskin, diskmaskin, tv m.m.

I villa eller fritidshus är du själv ansvarig för den fasta elinstallationen. Det gäller också om du hyr ett hus under längre tid. Här kan dock avtalet mellan dig och husägaren förändra ansvarsfördelningen. PL Ingenjörsteknik kan utföra elbesiktning för flertalet fastigheter.

“El-besiktning kan också tilläggsbeställas och ingå i underhållsplanen ovan” eller utföras separat.

Vi kan också utföra mätanalyser av elen om du misstänker att du har något som alstrar störningar.

Vidare teknisk utredning

Om besiktningarna ovan visar ett större behov av vidare teknisk utredning (ingrepp i konstruktioner), kan PL Ingenjörsteknik lämna en offert.

I den tekniska utredningen ingår mätning av t ex fukt i byggnadskonstruktioner, öppning av vägg- eller golvkonstruktion för kontroll och fuktmätning eller provtagning, foto/filmning med titthålskamera eller videokamera upp till 20 m.

Mätanalys

PL IngenjörsTeknik AB utför en mängd olika mätuppdrag, bland annat:

Elektrisk mätning

• Energiloggning och spänningsvariationsmätning i fastigheter, kontor, industrier mm

(veckologg)

• Effektmätning av elmotorer, kompressorer, kylmaskiner

• (cos fi, effekt, watt, VAR, VA, kwh och VARh, 1-3 faser)

• Harmoniska analyser

• Magnetfält vid elektriska utrustningar

• Vagabonderande strömmar

• mm

Temperaturmätning/Beröringsfri mätning

• Termografering, med digitala bilder i rapport (Högupplöst värmekamera)

• IR-temperaturmätning (IR-termometer)

• Kontaktmätning

Anläggningsmätning (k-givare)

 Lufttemperatur (varmtråd)

Fuktmätning

• Luftfuktighet, %RF

• Fuktvandring

• Fuktkvot i materiel, FK%

• Diffusion

• Daggpunkt

• Beräkning av kondenseringspunkt i väggar, golv

Luftmätning/Lufthastighetsmätning

Ventilationskanaler

Luftmätning

• Luftflöden i ventilationskanaler

• Luftflöden över luftdon

• Rökindekering av luftrörelser

• CO2

• Fukt

Radonmätning

• Radongashalt (Bq/m3)

• Gammastrålning från byggnadsmaterial (mSv/h)

Tryckmätning

• Differenstryck mellan lokaler

• Tryckuppsättning i fläktar

• Differenstryck över filter

Ljusmätning
 • Mätning av ljusets instrålnings energi
Ljudmätning
 • Mätvärdes loggning dygn/vecka
 • Ljudtrycksnivå dbA, dbC
 • Ekvivalent ljudnivå LAeq, LCeq
 • Efterklangstid, tersband 31,5-200 Hz
 • Mätning av ljud/buller i arbetslokaler
 • Mätning av ljud/buller i skolor/förskola
 • Mätning av ljud/buller i sovrum
 • m.m.
Magnetfältsmätning

• Bildskärmar

• Transformatorer

• Kablar

Installationer

Vi utför olika installationsuppdrag!

Vi installerar:

 • Ventilationsaggregat (F, FTX) i villor och mindre lokaler
 • Radonsugar i alla typer av byggnader (Se radonbesiktning)
 • Avfuktningsaggregat i tex. krypgrunder, vindar och tvättstugor
 • Solelsanläggningar för villor
 • Vi utför håltagning i tegel, betong och granit (50-200 mm)