Kvalitetssäkring

kvalitetsarbete

Kvalitetssäkring av framtida kompetensbehov

Grunder

För att bedöma behovet av kompetensutveckling krävs att arbetsplatsens framtida verksamhet och kompetensbehov analyseras. En sådan analys är en nödvändig förutsättning för att arbetsplatsen och dess verksamhet skall svara mot framtida efterfrågan. Kompetensutvecklingen av de anställda mot framtida behov blir därmed en investering på samma sätt som investeringar i t ex lokaler och utrustning.

Analysarbetet skall genomföras vid arbetsplatserna och med medverkan av all personal, t ex vid arbetsplatsträffar.

Företagets direkt underställda chefer skall stödja analysarbetet med kompletterande underlag där så erfordras, t ex beträffande arbetsplatsernas framtida uppgifter.

Det bör understrykas att resultatet av analysen endast kan bli en bedömning. Denna bedömning skall göras så realistisk som möjligt för Företagets framtida utveckling. Resultatet av analysen ger förutsättningar för att utveckla arbetsplatsernas kompetens så att denna kan möta framtida uppgifter på ett offensivt sätt. Arbetet ger även underlag för en planmässig rekrytering och utbildning av personalen. Medverkan i arbetet från alla anställda är nödvändig för att, genom delaktighet, få förståelse för utvecklingen och det förändringsarbete denna leder till.

Driftrondering

PL Ingenjörsteknik tar på sig ”konsultglasögon” och kontrollerar att alla drift- och skötselinstruktioner finns på plats och att checklistor finns och kan signeras efter varje driftrondering Finns ej detta så kan vi hjälpa till att ta fram dessa checklistor och ge förslag på rimlig tidsintervall. Ser vi också att det är ett eftersatt underhåll som kan föranleda haveri så kan vi upprätta en akut underhållsplan för att avhjälpa detta.

Efter att allt gåtts igenom kommer vi med rekommendationer till Beställaren. Beställaren kan därmed avgöra om målsättningarna är rimliga och att det finns möjlighet att erbjuda denna servicenivå med befintlig personal.

Framtagning av rutiner/checklistor

PL Ingenjörsteknik tar på sig ”konsultglasögon” och kontrollerar att alla drift- och skötselinstruktioner finns på plats och att checklistor finns och kan signeras efter varje driftrondering Finns ej detta så kan vi hjälpa till att ta fram dessa checklistor och ge förslag på rimlig tidsintervall. Ser vi också att det är ett eftersatt underhåll som kan föranleda haveri så kan vi upprätta en akut underhållsplan för att avhjälpa detta.

Efter att allt gåtts igenom kommer vi med rekommendationer till Beställaren. Beställaren kan därmed avgöra om målsättningarna är rimliga och att det finns möjlighet att erbjuda denna servicenivå med befintlig personal.

Areamätning

PL Ingenjörsteknik utför uppmätning av area av alla typer av fastigheter, lägenheter och lokaler. Våra mätt ingenjörer använder lasermätare och följer svensk standard. Vi utför även uppmätningar av A-temp inför eller i samband med upprättandet av energideklarationer.
Enligt vår erfarenhet är det sällan som uppgivna areor stämmer med uppmätta areor enligt gällande standard. Felkällor kan vara att arean är mätt på ritning eller enligt en äldre standard. Nuvarande areauppgifter kan också komma från en tid då kvadratmeterpriset var mindre viktigt än idag eller så har aktuella fastigheter byggts om eller byggts till så att arean ändrats utan att ändringarna förts in i aktuella register.

Mät bevis
Resultatet av areamätningen får ni i form av ett mät bevis. Ni kan själva välja hur ni vill dela upp arean, förutom uppdelning i boarea och biarea kan det vara per våningsplan eller per hyresgäst eller lokalkontrakt. Resultatet av mätningen har ni några arbetsdagar efter mätningen på plats.
PL Ingenjörsteknik utför area mätningar enligt gällande Svensk Standard, SS 21054:2009.