Tjänster för teknisk konsult

teknisk konsult

Teknisk rådgivare

Det är ofta billigare att förebygga ett problem från att uppkomma, än att i efterhand behöva åtgärda ett problem som redan har uppkommit

Med mig som er tekniska rådgivare, får ni hjälp med att förebygga att fel uppkommer på eller inom er fastighet. I de fall som ett fel redan har uppkommit, så hjälper jag er att lösa det, på för er, bästa sätt.

Är det så att jag själv inte har den kompetens som krävs i ett specifikt fall, då vet jag vilka aktörer som bör kontaktas, för att ni ska få rätt hjälp med rätt kvalitet och till rätt pris.

Underhållsplaner

En underhållsbesiktning görs för att upptäcka fel och brister och bedöma livslängden på byggnader och olika byggnadsdelar och som mynnar ut till olika underhållsplaner. Besiktningen omfattar genomgång av underlag, ritningar och okulär besiktning av byggnaden både in- och utvändigt. Dessutom besiktas gemensamma utrymmen och slumpvis utvalda lägenheter och balkonger.

Kontrollens omfattning bestäms av behovet och kan begränsas till enskilda konstruktionsdelar (exempelvis takbeläggning, fönster och våtrum), allt enligt kundens önskemål. Kontrollen kan även omfatta bedömning av husets VVS-system och kontroll av värmeförluster.

PL Ingenjörstekniks underhållsbesiktning redovisas i ett protokoll som innehåller våra iakttagelser, bedömning av dessa samt en detaljerad prioriteringslista över lämpligt är att utföra detta samt en budgeterad kostnad.

PL Ingenjörstekniks underhållsplan beskriver brister och inom vilken tidsperiod felen bör åtgärdas, antingen omgående eller under en tidsperiod på 1 – 20 år.

Takbesiktning

Ett tak är en fastighets mest utsatta beståndsdel när det gäller hårda väderförhållanden, och det är därför viktigt att regelbundet utföra takbesiktningar. Taket ska klara av att avleda nedfallande vatten dels från lätta duggregn och kraftiga skyfall men också snö och snösmältning. Detta ställer höga krav på takkonstruktionens funktion och utförande. Trots detta kan såväl nylagda som äldre tak drabbas av läckage och anledningarna till det kan vara många.

När man ska åtgärda ett takläckage gäller det att inte dra några förhastade slutsatser utan istället grundligt och metodiskt utreda upphovet till problemet. Ett alltför vanligt problem är den gissningslek som ofta uppstår i samband med att ett läckage uppstår. Detta kan leda till att felaktiga åtgärdsarbeten vidtas, som ofta är helt onödiga utan att ha någon inverkan på läckaget. Många gånger har man dessutom lagt om hela tak för att komma tillrätta med ett läckageproblem. Att då sedan vid nästa regnoväder se hur det bildas droppar i innertaket är en påfrestande upplevelse. Vi rekommenderar därför alltid att man fastställer upphovet till läckaget innan några åtgärdsarbeten vidtas. På så sätt kan stora besparingar göras.

En takbesiktning ska alltid utföras innan installation av solcellsmoduler på taket. Det bör utföras av en oberoende besiktningsman för att se om taket är okej eller om det måste bytas helt eller om det täcker med att utföra mindre reparationsarbeten.

PL Ingenjörstekniks personal har kompetens och är godkända via SBR.

VVS-besiktning

VVS-besiktning är en okulär besiktning av byggnadens ingående VVS-tekniska system som kontrolleras avseende yttre teknisk status, ålder och beräknad livslängd.
“VVS-besiktning kan tilläggsbeställas och ingå i underhållsplanen ovan”.

Elöversyn

Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt måste du se till att elinstallationen är fri från synligt slitage och skador. Kontakta hyresvärden eller din förening om du misstänker felaktigheter.

PL Ingenjörsteknik kan då okulärbesikta elsystemet i de delar ni vill. Vi kontrollerar synliga-/dolda delar som kan nås via täcklock från elcentral till exempelvis tvättmaskin, diskmaskin, tv m.m.

Vi utför också olika elmätningar med speciella instrument.

Elbesiktning

PL Ingenjörsteknik erbjuder okulärbesiktningar av elsystemet i din byggnad. Vi kontrollerar synliga delar från elcentralen fram till exempelvis tvättmaskin, diskmaskin, tv m.m.

I villa eller fritidshus är du själv ansvarig för den fasta elinstallationen. Det gäller också om du hyr ett hus under längre tid. Här kan dock avtalet mellan dig och husägaren förändra ansvarsfördelningen. PL Ingenjörsteknik kan utföra elbesiktning för flertalet fastigheter.

“El-besiktning kan också tilläggsbeställas och ingå i underhållsplanen ovan” eller utföras separat.

Vi kan också utföra mätanalyser av elen om du misstänker att du har något som alstrar störningar.

Vidare teknisk utredning

Om besiktningarna ovan visar ett större behov av vidare teknisk utredning (ingrepp i konstruktioner), kan PL Ingenjörsteknik lämna en offert.

I den tekniska utredningen ingår mätning av t ex fukt i byggnadskonstruktioner, öppning av vägg- eller golvkonstruktion för kontroll och fuktmätning eller provtagning, foto/filmning med titthålskamera eller videokamera upp till 20 m.

Skada eller tvist

Vi utför tekniska utredningar i samband med tvister.

Vi utför skadeutredningar med fokus på dokumentering och kostnadsbedömning.

Vi har genom vår långa erfarenhet och utbildning kunskap om hantering av juridiska frågor kring fel i fastighet, hantering av ansvar för köpares undersökningsplikt och säljarens redovisningsplikt om kännedom om kända fel i fastighet etc. Vi kan även redovisa våra utlåtanden i domstolar som sakkunniga.